ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Οι πιστοποιήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους Φορείς στον κλάδο των Ανελκυστήρων, Διαπιστευμένοι Οργανισμοί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντηρητή.

Η επιθεώρηση / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008:

  • Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ που αφορά τους ανελκυστήρες και πιστοποιούνται από Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
  • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν / πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα ασφαλείας των νέων κανονισμών.
  • Όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια αναλόγως την άδεια λειτουργία τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας μετά από 40 χρόνια εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση, την συντήρηση και τον εκσυχρονισμό διαθέτει το πιο σύγχρονο εξοπλισμό της αγοράς για τον πιο ποιοτικό άμεσο και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).