Ο αρχικός έλεγχος και πιστοποίηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας για τα άτομα που το χρησιμοποιούν. Βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16 ΕΚ και των προτύπων ΕΝ 81.20 & 81.50 που εναρμονίστηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά έτσι ώστε να εξασφαλίζετε το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και να μειώνετε ο κίνδυνος ατυχήματος.
Κατά την αρχική πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας και βεβαιώνονται τυχόν ελλείψεις και αποκλίσεις από τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε αν αποκατασταθούν.
Η Bibikas ανελκυστήρες ενημερώνει και πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους για την εξακρίβωση τυχόν ελλείψεων του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση αυτών και με την ολοκλήρωση τυχόν εργασίμων ανακαίνισης εκδίδεται το πιστοποιητικό περιοδικοί ελέγχου από εξουσιοδοτημένο Φορέα πιστοποίησης και ολοκληρώνεται η διαδικασία της ανανέωσης του αρχικού πιστοποιητικού.